pondělí 16. ledna 2017

Rozhovor - Podworkowi Chuligáni

Podworkowi Chuligány asi nemá cenu moc představovat, jejich ska střídající oi! si našlo cestu i k mnoha českým fanouškům. Dlouho o kapele nebylo slyšet, až do současnosti, kdy po šesti letech od vydání alba Na Pohybe! začali pracovat na nové desce, která by měla vyjít letos na jaře.


 


Zdar Chuligáni, všichni dobře víme, že jste z Polska ale odkud přesně a jak dlouho už hrajete? Co sestava, byly nějaký změny za tu dobu?

Jsme ze středního Polska z města Plock. Nahráli jsme tři alba, takže máme z čeho vybírat i nějaký změny v sestavě už proběhly.
 

Teď makáte na nových věcech, takže kdy můžeme čekat novou desku? Přece jenom vaše poslední album Na Pohybe! jste vydali před 6 lety, v roce 2010. Proč tak dlouho?

Nová deska by měla vyjít začátkem března 2017. Proč tak dlouho? Měli jsme v hraní přestávku, část kapely byla mimo Polsko a soustřeďovala se na práci, to byl ten důvod.
 

Můsím říct, že vaše poslední věc Na Pohybe! je pravděpodobně asi nejlepší album vůbec. Trochu jiný, než ty předchozí ale je vidět, že jste udělali velký pokrok, v porovnání s deskami Powrot na ulice a Ciezko Jest. Takže jak bude vypadat nová deska, co od vás můžeme čekat?

Nová deska bude pestrá, jak textově, tak i hudebně. Jsme už starší a vyzrálejší, pravděpodobně od toho se to odvijí. První alba jsme nahráli před 20 lety! Bude to mít blíž k desce Na Pohybe!, než k našim CDs z konce 90. let.
 

Mám rád tenhle typ kapel kombinující oi! a ska (nemyslím teď žádný sračkojidní skapunk). Co vás jako na kapelu ovlivňuje víc, punk nebo ska?

Oba dva styly měly na naší muziku ohromný vliv. Byli jsme vždycky fascinováni britským punkem a 2tonem. Ale každý z nás má rád i jinou muziku ale shodli jsme se na tom hrát jak ska, tak i oi!
 

Můžete popsat o čem jsou vaše texty? Zabýváte se i vážnějšími tématy?

V začátcích byly naše texty spíš o zábavě, riotech, srandě ale teď, jak už jsme starší skládáme vážnější texty. Složitější témata se s věkem stávají viditelnější a nebojíme se to přidat do našich textů.
 

Předpokládám, že jste už hráli po celym Polsku ale co zahraničí? Hráli jste někdy v Čechách, na Slovensku, nebo někde jinde?

Hráli jsme už v Čechách i na Slovensku, Německu, Litvě a to ještě není zdaleka naše poslední slovo. V únoru budeme hrát v Žilině na Slovensku a v srpnu blízko Hodonína v Čechách. Samozdřejmě, kdž nás někdo bude chtít pozvat, vždycky zkusíme vyjet ven!
 

Když máte v názvu Chuligáni, tak bych čekal, že nebudete mít k fotbalu daleko? Chodíte na zápasy, fandíte nějakýmu týmu? A co si osobně myslíte o chuligánech, Poláci jsou v zahraničí známý, jako jedny z nejšílenějších?

Chuligáni to není jenom fotbal, to je prostě životní styl. Fandíme našemu místnímu týmu Wisla Plock! A polský chuligáni? Víš co, každý má nějaký koníček, někdo rád čte knížky, někdo shání ryby do svýho akvárka a někdo si prostě rozbíjí nos a vymlacuje zuby, jejich osobní věc!
 

Nemůžu si pomoct ale na tohle se prostě musím zeptat. Četl jsem v novinách celkem dost o vládě strany Prawo i Sprawiedliwość, která směřuje, jak se zdá víc a víc konzervativnějším, nacionalističtějším a celkově pravicovějším směrem, podobně jako Viktor Orbán v Maďarsku. Jak to vnímáte vy, co si myslíte o vládě strany Prawo i Sprawiedliwość, je situace v Polsku opravdu taková?

Sereme na tyhle kokoty. Sereme na tuhle i příští vládu, my máme vlastní svět a muziku. Fakt je to jedna velká sračka, vláda, opozice, politici - mrdat to! Až by se nám dostalo nějakýho vlivu, pak teprve by jsme si zavedli vlastní pravidla!

Zdar na koncertech!

ENGLISH


 

Hi Chuligani. We know well that you are from Poland but from where exactly and how long have you been already playing? What about line-up, did you have any changes in that years?

We are from central Poland, concretely from Plock. We recorded three albums, so we have lots of songs to choose and change our line-up. 
 

Now you are working on new stuff, when we can expect new album after all you released your last album Na Pohybe! in 2010 six years ago, why so long?

Our latest album should be released on the begining of March  2017. Why so long? We had a break in playing. Part of band was outside of country and concentrated on work, that was a reason.
 

I have to say that your last thing Na Pohybe! is probably your best album ever, quite different from your previous ones and it's seen that you have done big progress in comparison with albums Powrot na ulice and Ciezko Jest. So how will look new album, what we can expect from you?

New album will be varied, lyrically and musically because we are older and more mature, probably it depend from that. First albums we recorded 20 years ago!  Influences will be closer to Na Pohybe! then to CD's from ends of 90's.
 

I like this kind of bands which combines oi! and ska (no any shity skapunk), but what influence you more like a band, punk or ska?

Both styles had really big influence on our music. We were fascinated by british punk and 2tone music, but each of us also like other music, but we agreed on to play ska and oi!
 

Could you describe what about are your lyrics? Do you deal with any serious themes?

In the past our lyrics were about fun, riots and laugh, but now our songs are more serious. Difficult subjects with age are becoming more visible and we are not afraid to add it to our lyrics.
 

I guess that you have played already in each corner of Poland but what abroad? Have you ever played in Czech or Slovakia or somewhere else?

We have played in the Czech Republic, Slovakia, Germany, Lithuania and it's not our last word. In February we will play in Žilina in Slovakia and on August near Hodonín in Czech. Off course, if someone wants to invite us we always try to go abroad!
 

When you have hooligans in your name I would say that you must like football. Are you going on matches, do you support any team? And what do you think personally about hooligans, polish ones are well-known also in abroad like one of the maddest?

Hooligans it's not only soccer, it's also live style. We are supporting our local team Wisla Plock!  And polish hooligans? You know, everyone has a hobby. Someone like reading of books, another is getting fishs to the aquarium and someone like breaking of nose and punching of teeth. Their's private matter.
 

I can't help myself but this one I have to ask. I've read lot of in media about "new" polish goverment of Prawo i Sprawiedliwość which is going to more and more conservative, nationalist and right-wing populist way similar like Victor Orban in Hungary. So what do you think about goverment under Prawo i Sprawiedliwość is situation in Poland really like that?

We fucked up this fools. We fuck this and next goverment, we have our world and music. Really it's one big shit. Goverment, oposition, politics - just fuck it. When we would get a authority, then we make our rules!

See you on gigs!

Žádné komentáře:

Okomentovat