sobota 18. července 2015

Rozhovor - Razika

Možná pro někoho, kdo tuhle kapelu už dávno zná, jsem zase objevil Ameriku ale pro ty ostatní, jak jste si mohli všimnout už v červnu, Norsko není jenom o black metalu a proto po profilu téhle dívčí kapely z Bergenu je na řadě rozhovor. Bohužel, jelikož se kapela na poslední dvě otázky rozhovoru vysrala (velký "dík"), použil jsem úryvek z rozhovoru pro web thefader.com.
 

aktualizace: doplněno o dvě původní otázky
 Zdarte Razika, takže na začátek mohli byste se trochu představit, jak dlouho hrajete a tak? Je pravda, že se v kapele znáte už od svých 6 let?

S kapelou jsme začínaly v roce 2006 a chodily jsme spolu už na základku, takže se známe už skoro dvacet let.


Tento rok vám vyšlo třetí album Ut Til De Andre. Četl jsem v nějaký recenzi, že v porovnání s vašima předešlýma věcma jde víc o pop-punk, než o ska, je to pravda? Nebo jaký je váš názor, jak je to s novou deskou?

Když jsem začínaly, tak jsme byly hodně ovlivněny punkem a později jsme začaly hrát ska ale na poslední desce jsme se chtěly vrátit zpátky k punku, prostě zkusit zase něco jiného. Punk a ska jsou dva žánry, které jsou navzájem hodně propojené a navíc my budeme dál hrát jak punk, tak i ska.


Jak často hrajete mimo Norsko a Skandinávii? Vím, že v roce 2013 jste hrály na London International Ska Festivalu, bylo to vaše první větší zahraniční vystoupení?


Projely jsme USA, Japonsko, Evropu ale hlavní publikum máme samozdřejmě v Norsku. Na jaře se opět chystáme vystoupit na London International Ska Festivalu a už teď se nemůžeme dočkat. Je to jeden z nejlepších festivalů na světě! Asi každý kdo je zainteresovaný ve ska by si na něj měl určitě zajet.

Miluju váš song Oslo, je to naprosto perfektní ska jak by mělo být ale proč zpíváte o vašem hlavním městě, když jste z Bergenu :-D ?

Song je o tom, jaké je to být v Oslu jako cizinec o pocitu chybějícího, bezpečného prostředí vlastního města. Takže vlastně je to song o tom jak moc milujeme Bergen.


Zpíváte většinou v norštině, víc jak v angličtině, je to pro vás určitě jednodušší psát texty ve vlastním jazyce, nebo co je tím hlavním důvodem? Víte co spoustu kapel tvrdí, že angličtina je zpěvnější a muzikálnější, než vlastní jazyk.

Začínaly jsem zpívat v angličtině ale zjistily jsme, že by bylo mnohem osobitější psát v norštině, protože jsme vycítily, že to bude mnohem upřímější. Možná ale zase začneme zpívat v angličtině, nikdy nevíš!


Jste dívčí kapela, což je hlavně ve ska věc celkem neobvyklá (snad s vyjímkou Bodysnatchers a Ore Ska Band) ale nejenom ve ska. Dívčích kapel je obecně málo. Nebo jak to vidíte vy, proč je jich skoro v každym žánru tak poskrovnu?

Myslíme, že je důležitý ukázat všem, že i holky můžou být stejně tak dobrý, jako kluci a taky chceme ostatním holkám ukázat, že můžou začít s kapelou a dělat cokoliv co chtěj. Potřebujeme víc holek v hudebním průmyslu!


Ze Skandinávie znám většinou ska ze Švédska a Finska ale vy jste asi jediná norská kapela co znám. Můžete říct něco o norský hudební scéně, je u vás ještě další ska, nebo jste opravdu jediná kapela?

V Norsku teď není moc ska kapel ale v pozdních 70. a 80. letech tu bylo spoustu dobrých kapel jako Kjøtt, The Aller Værste, Gjennomslag, Zimmermann atd. Jsou pro nás pořád velkou inspirací ale taky jsme hodně ovlivněny Anglickým a Jamajským ska.


Řekněte nám, co máte na ska nejradši, co je tím důvodem, proč je tahle muzika tak chytlavá i po více jak 50 letech?

Ta muzika je tak chytlavá, protože je plná energie, ten rytmus je k tanci tak jednoduchý, hned jsi v pohodě aniž by to bylo nějak falešný. Myslíme, že víc lidí by mělo poslouchat ska!


Které ska kapely máte rádi?

The Specials, Madness...Ale ve skutečnosti nejvíc posloucháme norský ska kapely z počátků 80. let. Přátelé našich rodičů hrály v jedný z těch kapel, Program 81 no a právě po nich jsem pojmenovaly naší desku. Jsou fakt dobrý. Zpívaly jak v angličtině, tak i norsky, takže když jsme je objevily, hned jsem si řekly, že to můžeme zkusit taky.


Chcete něco říct k tragédii, která se stala u vás v Norsku? (pozn. řeč je o masové vraždě pravicového fanatika Anderse Breivika v roce 2011)

Je to smutné, když bomba vybuchla, všichni si mysleli, že to byl nějaký terorista z Al-Kájdy ale když lidi zjistili, že to byl Nor, každý byl z toho v šoku. Je to příšerný, na letním táboře zabil skoro 100 lidí, stejně starých jako my. Vlastně jsme měly hrát týden potom na jiném letním táboře ale na poslední chvíli jsem to odřekly. Teď je to v Norsku celkem zvláštní, i když je to tragédie ale je hezký zažít, jak se lidi o sebe tolik staraj, každýho to ovlivnilo. Je dobrý vidět, jak můžou lidi reagovat na něco takovýho.


ENGLISH


 

Hi Razika, at the beginning could you little bit introduce yourself? How long have you been already playing? Is it truth that like a band members you know each other since your six years old?

We started the band in 2006 and went to primary school together, so we have known each other in almost 20 years.


This year you released your third album Ut Til De Andre. I read in some review that in compare with previous albums is now more pop-punk, less ska is that truth or tell us your opinion?

When we started the band we were very influenced by punk, and later on we started playing ska. But on this latest album we wanted to go back to playing punk, just to try something different. Punk and ska are two genres we feel are very connected to each other, and we will continue to play both punk and ska.


How offten are you playing outside of Norway and Scandinavia? I know just that in year 2013 you were playing on London International Ska Festival, was it your first bigger foreign performance?

We have been touring in the US, Japan, Europe, but our main audience is in Norway. We are going to play at the London Ska festival in spring again, and we cant wait to do that. Its one of the coolest festivals in the world! Everybody who are interested in ska should definitely go there. 


I love your song Oslo it's absolutely perfect ska how it should be but, why you're singing about norway capitol when you are from Bergen :-D ?

The song is about being in Oslo, feeling like a stranger and missing the safe environment of your hometown. So it's a song about how much we love Bergen. 


You are singing mostly in norwegian more than in english, is it easier for you to write lyrics in your language or what is that reason? You know some bands claim that english is more singing than own language.

We started out singing in english, but we found out it would be more personal to write in norwegian, because it felt really honest. But we maybe start to sing in english again, you never know!


You are girls band which is especialy in ska, thing quite unusall (besides Bodysnatchers or Ore Ska Band) but not only in ska. You know isn't much girls bands generally. Or how do you feel it, why is nearly in every genre so little girls bands?

We think it's important to show everyone that girls can be as good as boys and we want to show girls that they can start bands and do whatever they want. We need more girls in the music industry!


From Scandinavia I know ska bands usually from Sweden and Finland but you are only band from Norway (which I know). Can you tell something about Norway music scene are there another ska bands or you are really one band?

There is not many ska bands in Norway right now, but in the late 70's  and the 80's there were a lot of great bands like Kjøtt, The Aller Værste, Gjennomslag, Zimmermann and so on. They have been a great inspiration to us. We have also been very influenced by English and Jamaican ska. 


Tell us what is the thing which do you like on ska the most what is that reason why is this music so catchy still after more than 50 years?

The music is so catchy because it´s full of energy, the rythm is so easy to dance to and it makes you happy without being too cheesy. We think that more people should listen to ska!

What are some of the ska bands that you really like?

The Specials, Madness. But actually we listen most to Norwegian ska bands from the early 80s. Friends of our parents played in this band Program 81 and we named our record after that band. They’re really great. They both sang in Norwegian and in English so when we discovered them we were like, Oh we can try that as well.


Do you want to say anything about the tragedy in Norway? (We are talking about the mass murder of right-wing fanatic Anders Breivik in 2011)

It's just so sad. When the bomb struck, everybody thought it was some Al-Qaeda terrorism. But when people discovered that this was a Norwegian guy, everybody got really shocked, you know. It’s so creepy, and he killed almost 100 people at a summer camp. People our age. Actually, we were going to play there the next week at another summer camp, but we actually said no at the last minute. It’s a really special time in Norway right now even though it’s tragic. It’s really nice to experience that people actually care so much about each other and everybody is affected by it. So it’s nice to see how people can react to a thing like that.

Žádné komentáře:

Okomentovat