pátek 2. května 2014

Rozhovor - Jamaica 69

Možná se někomu bude zdát, že jsem nějakým způsobem až moc zaměřený na latinskou Ameriku, protože už jde o třetí rozhovor s latinsko-americkou kapelou. Popravdě řečeno nebudete od pravdy daleko. Jak Evropa, tak i severní Amerika jsou kontinenty, kde většina lidí očekává silnou scénu, protože odtud pochází většina kapel ale ani země pro nás "třetího světa" na tom nejsou vůbec špatně a kolikrát bysme se divily, jak silnou scénu tyto státy mají. Dobrým příkladem může být Indonesie, kde je kromě silné skins scény i velká Mod a scooter scéna. A o Mexiku se dá říct vpodstatě to samé. Jamaica 69 je na tamní scéně už poměrně dlouho, jejich rocksteady sound, občas obohacený o early reggae, díky internetu určitě proniknul i k nejednomu posluchači v Evropě. Takže pokud se chcete přesvědčit, že Panteon Rococo nejsou jedinou mexickou ska kapelou čtěte dál. Odpovídal lídr kapely Ruffy.


 Zdravím Jamaica 69. Začnu klasickou otázkou. Mohli byste čtenářům představit vaší kapelu, věk, zaměstnání, jak dlouho už hrajete? Prodělali jste nějaký změny v sestavě během těch let? A poslední, z jaký části Mexika pocházíte?

Zdar, kapela vznikla před 15 lety, za tu dobu bylo hodně změn v sestavě ale vždycky se mnou - Ruffym (bicí, texty a zpěv), jako kapelníkem. Začínal jsem s kapelou v Matehuale v San Luis Potosi, v roce 1999.
 

Před třema rokama jste vydali zatím vaší poslední věc s názvem 11 Anos de Alcohol. Co ten název vůbec znamená, máte v zálolze nějakej novej materiál pro další album nebo je ještě příliš brzo?

Jasně, byly to roky jak dlouho už hrajeme a všichni ze ska scény ví, jak rádi chlastáme! Jednoduchá odpověď. A ano tento měsíc se chystáme vydat nové EP "A toda velocidad".


Nedávno jste taky vystupovaly, jako backing band s legendárním rocksteady duem Keith and Tex. Jak jste se k týhle příležitosti dostaly?

Byl jsem promotérem týhle akce, dělám tento festival od roku 2012. Podařilo se mi sem do Mexika pozvat jména jako BB Seaton (Gaylads), Roy Panton & Yvonne Harrison a v únoru duo Keith and Tex. Pár členů Jamaica 69 byli dokonce součástí backující kapely. Užasný vzpomínky!


Skoro před rokem jsem dělal rozhovor s Los Aggrotones z Argentiny a když jsem se jich ptal, kde je v Jižní Americe největší a nejpopulárnější scéna co se týká jam. muziky 60. let a ska obecně, odpověděli jednoznačně Mexiko! Je to pravda, že je u vás opravdu tak velká scéna? A kdy se vůbec tahle muzika do Mexika dostala?

Jasně, ve skutečnosti jsem byl jediný, kdo je v roce 2012 dotáhnul do Mexika a zorganizoval jim koncert. Pohybujeme se a budujeme skinhead a ska scénu od pozdních 90. let, dalo to hodně práce ale teď máme slušný akce, obchody s muzikou, kapely, DJs a celá scéna je dost velká po celym Mexiku.


Podle vašeho jména usuzuju, že budete mít co dočinění se skinheady nebo alespoň s tou kulturou, mám pravdu? Mohli byste nám říct něco o skins v Mexiku, kdy se poprvý začali objevovat na ulicích? Je v Mexiku hodně tradičních skinheadů a jsou u vás třeba ještě Mods?

Ano, pár členů kapely jsou skins. Skinhead scéna začala v Mexiku koncem 80. let ale byla víc v punku a oi!. Tradiční skins se začali objevovat v letech 1998 - 99, víc zainteresovaný ve ska, reggae a soulu a hlavně líp oblečený. Teď? Můžeš jít v metru a vidět spoustu skinheads, na ulici, v barech, všude, je to fak velká scéna.
 

Jste z Mexika, což je země o který my evropani v televizi slyšíme akorát tak, když jde o nějakou válku drogových kartelů nebo z amerických westernů a cestovatelských dokumentů (sombréra, tortily, mayský pyramidy apod.). Ale jaký je Mexiko ve skutečnosti? Jsou tam těžký životní podmínky, je velkej rozdíl v chudobě mezi severem a jihem země a jakej máte názor na zeď na mexicko-americký hranici? A ještě poslední...Tento rok to je přesně 20 let od povstání Zapatistů (EZLN) z Chiapasu v jižním Mexiku, je jejich hnutí stále silný i po 20 letech a má EZLN vůbec nějakej vliv, uvnitř mexický společnosti?

Před pár lety tu byly hodně nebezpečný a intenzivní drogový války. Speciálně na severu Mexika (hranice USA - MEXIKO). Teď už je to lepší. Mexiko DF (Mexiko City) je krásný místo k žití...historický centrum, "Barrios" (chudinský čtvrti), architektura, jídlo, prostě všechno. Existuje chudoba ale asi tak, jako existuje všude. Nejlepší způsob, jak poznat Mexiko je přijet sem, zamiluješ si to tu a zajišeš tu spoustu srandy! Věř mi! :)


A co kapely z Evropy? Máte rádi nějaký ska, rocsteady nebo early reggae ze starýho kontinentu? Například ze Španělska nebo jiných zemí?

Jasně, před pár lety jsem je poslouchal víc. Teď poslouchám víc sound 60. a 70. let. Ale jsou u vás dobrý kapely, který mám rád, jako Moon Invaders, Los Granadians, Top Cats atd... atd...


Hráli už jste taky mimo Mexiko? A je nějaký místo nebo interpret s kterým byste si rádi zahrály?

Dělali jsme koncerty v Kolumbii, El Salvadoru, Kostarice a Guatemale. Máme v plánu tour po USA a rádi bysme jeli do Evropy! Chtěli bysme totiž osobně poznat Prince Bustera!!!!

Díky RuffyENGLISH


 

Hi I'm greeting to Jamaica 69. I will start with classic question. Could you little bit introduce to readers your band age, job? How long have you been playing, did you make some changes in your line-up over the years? And last one, from which part of Mexico are you from?

Hi the band started 14 years ago. There's a lot of changes in line up, but always with me Ruffy (drumer, lyrics and singer) as a band leader. I started with the band in Matehuala, San Luis Potosi in 1999.


Three years ago you released for now last thing 11 Anos de Alcohol. What does mean that name and do you have any new material for next album or it's just to early?

Well that was the years of the band is playing and all the people from ska scene knows that we love to getting drunk! Simple answer. Yes this month comes our new EP "A toda velocidad"


Recently you played like a backing band with legendary rocksteady dou Keith and Tex. How did you get to this opportunity?

Yes, I was the promoter of the fest, I'm doing that festival since the year 2012. I bring BB Seaton (Gaylads) Roy Panton & Yvonne Harrison and in February Keith and Tex to play in Mexico and some members of Jamaica 69 were part of the backing band. Amazing memories!


Nearly one year ago I did interview with Los Aggrotones from Argentina and when I asked them, where in South America is the biggest or most popular scene with regard to jamaican 60's music and ska generally, they answered me definitely Mexico! So is it truth, is there really such big scene? And when this music got to Mexiko?

Yes, actually I was the one who brought Los Aggrotones to made their show in Mexico in 2012. We are working on the skinhead and ska scene since late 90's so it was a lot of work. But now we have a decent shows, record stores, bands, Djs and a whole scene is very big in all Mexico.


According to your band name I suppose that you have to do with skinhead culture, am'I right? Could you tell us something about skins in Mexiko, when for the first time skins began to appear on the streets? Is there in Mexico lot of traditional skinheads and are there any Mods?

Yes, some members of the band are skins. Well the Skinhead scene started in Mexico in the 80's but more into punk and oi! The traditional skins started in 1998 - 99 more into ska, reggae and soul and more elegant clothes. Now you can go in the subway and see a lot of skinheads, on the streets, in the bars, everywhere, it's a big, big scene.


You are from Mexico, which is country about we europians usually hear just from TV news when is there some war of drugs cartels or from american westerns and traveller's documents (you know sombreros, tortilas, may pyramids etc.). But what is really Mexico? Are there hard conditions for living, is big difference in poverty between south and north Mexiko and what is your opinion about the wall on Mexican-American borders? And last one...This year it is exactly 20 years since the rebellion of Zapatistas (EZLN) from Chiapas, is this movement still strong also after 20 years, do EZLN have some influence in mexican society?

A few years ago was very dangerous and intensive the war drugs. Especially in the north of Mexico (border USA - MEXICO). Now not so much. Here in Mexico DF is a nice place to live...beautiful place, historic downtown, the "Barrios", architecture, food, just everything. Exist poverty like exist everywhere. The best way to know about Mexico is come here, you gonna love it  here and have a lot of fun! Trust me! :)


And what bands from Europe? Do you like any ska, rocksteady or early reggae from the old continet? For instance from Spain or another countries?

Yes, years ago more. Now I prefer more 60's and 70's only. But there are good bands like Moon Invaders, Los Granadians, Top Cats etc etc.


Have you already played out of Mexiko? And is some place or interpreter with whom would you like to play?

Yes, we made shows in Columbia, El Salvador, Costa Rica and Guatemala. We have in plans for a USA tour and we really love go to Europe! We want to know Prince Buster in person!!!!

Thanks! Ruffy

Žádné komentáře:

Okomentovat