čtvrtek 23. února 2012

Rozhovor - Liptones

Rozhovor se Švédskými The Liptones, který je bohužel trochu staršího data (2009) ale stále čitelný. Původně byl spáchán pro projekt "Holiday Bank Zine", který ale nakonec nikdy nevyšel :-D Odpovídal Henrik - klávesy. Autorem rozhovoru je Misantroop, který ho zveřejnil speciálně pro tento webzin, za což mu patří velký dík.
 
Prosím představte se. Krátká historie kapely (odkud jste, proč jméno Liptones, co vás ovlivnilo atd...)

The Liptones vznikly v Tidaholmu, malém městě ve Švédsku, v roce 97 když se Mo a Marten rozhodli hrát ska. Nahráli pár dem a s každým demem se připojil nový člen. V roce 2000 byli Liptones kompletní a v roce 2002 nahráli první cd "Latest News". Celkem jsme nahráli 2 dlouhohrající alba a dvě EP. Jméno Liptones byl Moův nápad, protože hledal něco co zní Anglicky. Každý v Liptones má jiný hudební základ což je důvod proč jsme ovliněni všemi druhy hudby ale ska éra kterou máme nejraději je Two Tone s The Specials, Madness, Selecters a dalšími...
 

Co dělají členové kapely?

Mo Brodén - kytara hlavní vokály, je momentálně nezaměstnaný
Marten - basa, dělá sýry v továrně na sýry
Robert - bubny, je zdravotní bratr
Per-Anders - saxofonista, je tesař
Niklas - trumpeta, pečuje o děti s problémy ve škole
a já Henrik - klávesy, dělám to samé jako Niklas.
 

Popište nám svojí hudbu, pro lidi kteří vás neznají. O čem jsou texty?

Naše muzika je k pití! Něco jako rychlé, veselé ska s názorem. Texty jsou skoro o všem, ale s punkovým pohledem na věc...buď vůdce, ne ten kdo následuje!

Dáváte přednost festivalům nebo klubům pro méňe lidí?

Oboje, je skvělé hrát v klubu protože jsi blízko publiku a to je pro nás hodně důležité, nechceme být "rockové hvězdy", stát stranou a nestarat se lidi. Máme rádi každého kdo přijde na koncert Liptones a chceme aby se mu to líbilo, hlavně ženské část publika ha ha ! Máme rádi ale i hraní na festivalech. Vždycky jsou v létě a je na nich plno lidí, kteří nás neslyšeli. A vidět ve vzduchu stovky rukou když hrajeme, je to neuvěřitelný pocitVím, že pracujete na novém albu, řekněte nám o něm něco. Jsou členové Liptones aktivní ještě v jiných projektech?

Ano, píšeme a celkem máme 14 písní ale nepíšeme jich víc aby jsme mohli vybrat na nahrávku ty nelepší Jinak já, Mo a Marten máme ještě jiné vedlejší projekty. Já hraju na bubny v punkové kapely jménem V O. Mo má kapelu jménem Antabus, velmi rychlý a naštvaný punk, a Marten má sólovou věc, něco jako rock..
 

Co ska scéna ve Švédsku? Máte nějaké spřátelené kapely, se kterými hrajte častěji? Co spojení s jinými subkulturami ve Švédsku (punks, skinheads atd...)? Doporučíš nám nějaké Švédské kapely?

Ska scéna ve Švédsku je skoro mrtvá. Všechny kapely které před pár lety hráli ska se buď rozpadli nebo přešli na reagge / dancehall, celkem nudné. Nicméně jsem slyšel, že nejpopulárnější Švédská kapela devadesátých let Liberator právě nahrála nové EP. Tak doufám, že ska je zase na cestě zpátky. Hrávali jsme s kapelou The Bustups, velmi, velmi dobrá ska kapela z Malmö ve Švédsku. Nahráli jsme s nimi před pár lety split album, ale rozpadli se. Jinou dobrou kapelou byli USCB Allstars ale taky se rozpadli, ale dobrou ska kapelou jsou Ska'N'Ska ze Stockholmu, zní spíš jako Ska-P a podobné kapely. Jsou fakt dobří!
Máme dobré spojení se všemi subkulturami ve Švédsku, asi protože jsme tak trochu hráli ska ve Švédsku sami, hráli jsme se všemi různými druhy kapel i na festivalech, kde vystupují hlavně hardcorové, metalové nebo reggae kapely. Tak jsme je nakazili s Liptones. Takže jsme přitáhli skins i punks a možná i nějaké metalisty nebo hiphopery ve Švédsku. Doporučujeme: Ska'N'Ska, Liberator, The Bustups, USCB Allstars, Blisterhead - což je punková kapela z našeho města Falköping, se kterou často hrajeme.
 

Co posloucháte v současnosti? TOP 5 Liptones (nebo jejich jednotlivých členů).
 

The Specials, Madness, Sex Pistols, The Clash, Exploited

Švédsko proslavila Abba a hokej. Máte raději Abbu nebo hokej? Nebo dáváte přednost Abbě na ledu?

My by jsme měli raději ABBU - s ledem na Agnetině zadku ha ha ha (Blondýna z ABBY) Vypadala dobře v sedmdesátých letech. Ale dnes jí musí být kolem 60 nebo nějak tak...možná, že její zadek už nevypadá tak dobře ha ha ha.

Minulý rok jste hráli v České republice na festivalu Mighty Sounds. jak jste si užili Českou republiku? Máte nějakou historku?

Bylo to skvělé! Hrát před tak velkým davem, v zemi kde jsme nikdy nebyli je šokující. Měli jsme volno a když jsme procházeli festivalovým areálem před koncertem, plno lidí přišlo, mluvili s námi a poznávali nás..a ...hele...tahle kapela nejsou Westlife, víš co...ha ha..byli jsme zlí bastardi ha ha. Byli jsme po koncertě velmi unavení, tak jsme se opili a jen jsme se procházeli s velkým úsměvem.


Co publikum v různých zemích? Na jaký koncert rádi vzpomínáte a kde by jste si rádi zahráli v budoucnu?

Koncert, který vybočuje je naše první vystoupení ve Varšavě, v Polsku před pár lety. Zahráli jsme 4 songy když náhle všechny okna povolili a skrze ně dovnitř vtrhli nějací rozzuření fotbalový chuligáni . Zničili to tam celé a plno lidí zranili. Těm kteří byli zranění nejvíc, jsme dali trička a CD. Jako malé poděkování..ha ha...byl to strašný koncert...ha ha jinak všechny naše vystoupení jsou skvělé! V budoucnu by jsme si rádi zahráli kdekoliv!
 

S jakými kapelami jste hráli a s jakými byste si rádi zahráli v budoucnosti?

Hráli jsme se všemi druhy kapel - Bad Manners, Selecters a plno punkových kapel, hlavně na festivalech. Taky jsme hráli s kapelami jako Hellacopters nebo In Flames..docela divný.

Kde můžeme najít nějaké informace o vás a kde můžeme objednat vaše věci a CD?

Můžete se kouknout na www.theliptones.se  nebo www.myspace.com/theliptonessweden a naše věci na naší nahrávací společnosti: www.amty.se

A konec je na vás. Máte něco co chtete říct vašim fanouškům?

Rádi by jsme poděkovali každému, kdo se na nás přišel podívat a mluvil s námi na Mighty Sounds. Mámě vás rádi všechny a každého. Doufáme, že se zase všichni brzy uvidíme. Pracujeme na tom. A taky díky Misantroopovi z Holiday bank Zinu za tenhle rozhovor.


Reggae Wembley - 1970ENGLISH 


Please introduce yourselves. Short history of the band (where are you from, why name Liptones, your influences, etc...).

The liptones started in Tidaholm,a small town in Sweden, back in 97 when Mo and Marten decided to play ska. They recorded some demos and with every demo a new member joind in. In 2000 The Liptones were complete and recorded the first cd "latest news" in 2002. So far we have relesed 2 full length albums and a couple of EPs. It was Mo's idea to name the band The Liptones cause he wanted something that sounded English. Everybody in the liptones has a diffrent background musicly thats why we get influences from all sorts of music but the ska era that we love the most is the 2-Tone era with The Specials,Madness,Selecters and more....
 

What are doing members of the band?

Mo Brodén - Guitar and lead vocals....he?s got no job att the moment
Marten - Bass...he?s making cheese in a cheese factory
Robert - Drums...is a nurse
Per-Anders - Saxophone....is a carpenter
Niklas - trumpet...takes care of children with problems in a school
and I, Henrik - keyboards...does the same as Niklas

Describe us your music, for people who dont know you. What the
lyrics are about?'


Our music is to get drunk to! Kind of fast,happy ska with attitude...the lyrics is about almost everything
but with a punky edge to it...be the leader,not the one that follows!

Do you prefer the festivals or clubs for less peoples?

Both! Its nice to play clubs cause you get so close to the audience..and that is very important to us..we dont want to be "rockstars" standing and dont give a shit about the people...We LOVE everybody thats comes to a liptones show...and we want to MAKE love to them too!..well..the female part of them ha ha!
But we love playing festivals too! It's almost always summer and theres often more peolple that doesent have heard us...and to see thousand of fists in the air when we play is.. an unbeliveble feeling!

I know that you work on new cd, tell us something about it. Are members of Liptones active at other projects?

Yes, we're writing songs and so far we have 14 songs but we will write some more to pick out the ones that's the best of them to record! Both me,Mo and Marten have have other projects beside. I play drums in a punkband called V'S. Mo has a band called Antabus..very fast angry punk..and marten has a solo thing..kind of rock

What about the ska scene at Sweden? Do you have some friendly bands that are playing with you more often? What about a connection with other subcultures at Sweden (punks, skinheads etc ...) Recommend us some Sweden bands?

The ska scene in sweden is almost dead. All bands that played ska a few years ago has either split up or moved on to play reggae/dancehall...kind of boring..however,i heard that swedens most popular ska band in the 90's "Liberator" just relesed an ep..so hopefully ska is on the way back again. We used to play with a band called The Bustups..a very very good skaband from Malmö in sweden. We released a splitsingle with them a few years ago but they have broke up. Another good band were USCB Allstars but they have also split,but one good skaband  is Ska'n'ska from Stockholm...they sound more like Ska-P and bands like that.They are really good! We have good conections with all subcultures in sweden...just because w're kind of alone playing ska in sweden we have played with all types of bands and on festivals that mostly book hardcore or metal or reggae..so we infect them with liptones he he....so we attract both skins and punks and even some metalheads and hip hopers in Sweden.
We recomend: Ska'n'ska, Liberator, The Bustups, USB Allstrs, Blisterhead...a punkband from our city Falköping that we often play with.

What are you listening at present? TOP 5 Liptones artists (or single by members) ?

The Specials, Madness, Sex Pistols, The Clash, Exploited

Sweden is famous for Abba and hockey. Do you like more Abba or
hockey? Or do you prefer Abba on ice?


We would rather have ABBA - Agnetha ass with ice on it ha ha ha!!...(The blonde girl in ABBA
she looked good in the 70's..but now she must be like 60 or something..maybe her ass doesnt look that good anymore ha ha ha

Last year you played at Czech Republic on festival Mighty Sounds. How do you enjoy festival and Czech Republic? Do you have some story?
 

It was great!! To play in front of such a big crowd in a country you never been in is mindblowing. We had a blast and when we walked the around at the festivalarea before the gig,alot of people came and talked to us and recognized us...and..hey..this band is not Westlife you know.. ha ha..we're ugly bastards ha ha
We were so pumped after the gig that we got very drunk and just walk around with a big smile

What about the audiences at other countries? What gig do you like to remember a where do you like to play at future?

One gig that stands out is our first show in Warsaw, Poland a few years ago..we played like 4 songs when sudennly all the windows broke and trough them, some angry football hooligans came in..smashing the whole place up and a lot of people got hurt...to those who got beaten up worst,we gave t-shits and cd:s..to cheer them up a little ha ha...that was a strange gig ha ha...otherwise almost all our shows is great! We would like to play everywhere in the future!

What bands did you play with and what bands would you like to play with?

We have played with all sorts of bands..bad manners,selecters,slackers and lots of punkbands..mostly on festivals..we have also played with bands like the hellacopters and In Flames...kind of strange
 

Where we can find some informations about you and where we can
order your merchandise and CDs


You can go to our pages: www.theliptones.se or www.myspace.com/theliptonessweden and merchandise at our recordcompany www.amty.se

And the end is up to you. Do you have some messages for your fans?

We would like to thank everybody that came to see us,and talked to us at the Mighty sound.
We really love each and everyone of you. Hope to see you all again very sonn! We're working on it! and also thanx to Misantroop at Holiday Bank Zine for doing this interview.

Žádné komentáře:

Okomentovat