čtvrtek 26. května 2016

Rozhovor - Moscow Trojan Skins

Poslední dobou se u nás objevuje čím dál, tím víc kapel z východu, ať už z Ruska, Běloruska nebo Ukrajiny a nejde jenom o zaběhnuté jména jako hardcorový What We Feel, nebo Moscow Death Brigade ale i spoustu dalších, především oi! a jelikož porkpie je zaměřený hlavně na ska, tak musím zmínit i březnovou návštěvu skapunkových Distemper, pro které to byl, už jejich druhý koncert v ČR. No a vzhledem k tomu, že i domácí Tough Time Music vydalo, už několik 7" ruských oi! kapel a druhé album petrohradských Shaved Heads, tak se zdá, že zájem o východní scénu u nás neupadá. Jak většina z vás dobře ví, ruská realita není žádný med. Putinovo Rusko se přeměnilo na totalitní stát, kde se nacionalismus a  konzervatismus stal hlavní ideologií a kde neonacisti vraždí (nebo se tak alespoň hojně dělo v uplynulém desitiletí), nejen příslušníky národnostních menšin ale i aktivisty samotné, stát, kde být aktivním antifašistou znamená být v hledáčku policie nebo rovnou ve vězení, něco co si asi většina z nás (nebo alespoň ty, co nezažili 90. léta) neumí představit. A právě proto jsem se rozhodl přeložit rozhovor s Moscow Trojan Skins Crew, jakožto zástupci místní scény. Rozhovor je z ledna 2011, převzato z polského fanzinu Skinhead Revolt.


Mohli byste se představit a říct nám, co je Moscow Trojan Skinhead Crew?

Nejsme žádná organizace, jsme jenom kámoši, co chtějí budovat skinheadskou kulturu v Moskvě a jsme připraveni ji hájit, jakýmikoliv prostředky. Organizujeme akce, děláme ziny, někteří z MTS hrají trad. muziku ve svých kapelách. Někdo má radši tradiční černošskou muziku, jako ska, reggae a rocksteady a americký soul, někteří z nás naopak víc oi-streetpunk věci, další zase preferuje oldshool hardcore, jako Warzone, Slapshot, Agnostic Front. I když jsme se pojmenovali Trojan, ne všichni jsou fanoušci reggae a ne všichni jsou trads ve stylu skinheads z 60. let. Hrdě se označujeme za antifašisty, stavíme se na odpor náckům a neskrýváme naše vlastenecké názory. Milujeme naše město, naší zem, tím nemyslíme samozdřejmě vládu ale každý člen naší crew, může mít svůj vlastní názor.
 

Jste antifašistickou skinhead crew? Jestli ano, není přecijenom lepší být apolitik a nemít trable s náckami? Vím, že v Moskvě je celkem silné nazi hnutí, máte s nimi problémy?

Nazýváme se antifašisty ale zároveň nejsme angažovaní v žádné politice. V první řadě hájíme skinheadskou kulturu a ano někdy máme problémy i s nácky. Nakopáváme těm tupcům prdel. Bohužel je tu spousta bonheadů a nazi chuligánů oblíkajících se do casual stylu a další pravičácký špíny. Samozdřejmě, že jsou s nima problémy ale myslím si, že za posledních 5 let se situace celkem zlepšuje. Teď máme docela silné anti-nazi hnutí v oi-punku, hardcoru a reggae, pořádaný námi nebo našimi přátely, kde je, dalo by se říct nazi-free zona....dokonce se bojí jenom projít kolem. Někdy se zase my snažíme sabotovat jejich koncerty. Teď se možná budete smát ale největším problémem jsou "apolitický" a pravicoví fotbaloví chuligáni, které můžete obvykle potkat, překvapivě na ska, skapunk akcích. Tuhle scénu zrovna nemusíme, jenom Distemper a Spitfire mají silné anti-nazi postoje a možná ještě pár mladších kapel. Takže potyčky s nácky začínají obvykle poblíž těchto tzv. "ska koncertů". To nás fakt sere, jak můžeš být pravičák a rasista a zároveň, poslouchat muziku s černýma, jam. kořenama.


Můžete nám říct, něco víc o historii skinheads v Moskvě, která byla první skinhead kapla v Moskvě nebo Rusku, labely, fanziny, crew?

V Moskvě není žádný, čistě skinhead label. Máme tu nějaké fanziny, jako Streetprint Zine, našeho kámoše Pankrata z Permu, mimochodem skvělý zin o skinhead kultuře, nebo Made In Moscow. První SHARP, RASH a trads skupinky se začali objevovat, myslím někdy koncem 90. let. Lidi z Distemperu byli zapojení ve skins kultuře, už na začátku 90. let a říká se, že punk tu začal v půli 80. let. Teď jsou z nich naši kámoši. Máme vybudované silné anti-rasistické pozice v Moskvě ale i v ruské skins scéně. Nazi hnutí se začalo formovat v 90. letech a největší rozmach mělo koncem 90. let a po roce 2000, teď už tak silné není. Myslím, že první oi kapelou byli Uchitel Truda ale moc je nemusíme. Víc vtipů, než opravdových témat. Tvrdí o sobě, že jsou apolitici, pro ně to sice znamená, že nemají co dočinění s nácky, no my si to zrovna nemyslíme. Jsme vždycky připraveni se bít, ne za naše polické ideály ale za naše kamarády a naší kulturu.
 

Jste SHARP skinheadi, takže jaký je váš názor na politiky ve skinhead scéně a odnože jako RASH? Je v Moskvě hodně RASH nebo redskins? Spolupracujete s nimi?

Myslíme si, že socialistická, stejně tak, jako anarchistická politika a "apolitika" může být ve společnosti akceptovatelná ale ne u MTS. Jsme silně apolitická crew, což znamená, že nemáme sice žádnou hlavní politickou ideu ale každý člen crew, může mít vlastní politický názor. Máme mezi RASH pár přátel ale upřímě, my politiku ve skinhead scéně nepodporujeme a samozdřejmě, čas od času s redskins spolupracujeme.
 

Máte nějaký fotbalový tým, který podporujete? Co chuligáni, jsou to taky z vélké části náckové?

Žádný takový nemáme. A Chuligáni? Většina z nich nikdy neudělá nic pro jejich politickou agendu, jediné co je zajímá jsou bitky, jejich firmy apod. Řekl bych, že poslední casual modní trendy jsou pro ně mnohem důležitější, než jakákoliv politika. Všichni z MTS fandí různým týmům. Nackovské názory jsou mezi chuligány v Rusku hodně rozšířené, to je pravda ale my máme silné vazby s našimi sousedy z Běloruska - FC Partisans Minsk a FC Neman z Grodna, ty mají antinazi fanoušky a ještě na Ukrajině Arsenal Kiev, ten má taky antirasist. ultras gang.


Co moskevská Antifa, kdo to je? Myslím tím, jestli to jsou hipíci, předstírající pouliční bitkaře nebo jde o opravdu silné antifa hnutí?

Kdo je antifa? Lidi co podporují antifašismus? V Rusku je antifa dost koplikovaným pojmem. MTS jsou skini, neříkáme si antifa. Jsme sice antifašisti ale v první řadě jsme skinhead crew. V Moskvě může být antifa, jak "hipíci", stejně tak i týpci co fašounům rozbíjej huby, nebo to můžou být prostě jen obyčejný lidi. Neexistuje pro ně žádná ustálená forma. Jsou tu lidi, kteří se hlasí k antifě, dá se s nimi spolupracovat ale některý z nich nepovažujeme, za zrovna v pohodě. Nemáme tu tak silné anti-nazi hnutí, jako v Německu nebo Francii, doufejme, že to časem poroste.
 

Co nějaké další skinhead iniciativy? Můžete nám doporučit, nějaké dobré kapely, fanziny nebo labely od vás z města a z Ruska?

Doporučili bysme ti kontakt s RASH (redskins.ru) a koukni se na náš friends list na myspace (myspace.com/moscowtrojanskins), jsou tam všechny kapely....Bystreet, What We Feel, The Lappers, Engage At Will, Razor Bois, Mister X....
 

Nějaké plány Moscow Trojan Skins, do nejbližší budoucnosti?

Teď se snažíme v Moskvě rozjet skinhead label, sleduj novinky na našich stránkách, myslím, že to brzo příjde. Jinak už jsme pořádali spoustu oi, punk, hardcore akcí a několik reggae allnighterů. V březnu tu budem pořádat koncert polské streetpunk legendy The Analogs a běloruským oi! hrdinům Mister X, což jsou naši blízcí kámoši.
 

Něco na závěr?

Pořádat víc akcí, stát si za tím v co věříme a rozvíjet víc a víc skinhead scénu. Prostě děláme to, v co opravdu věříme. Stay rude...stay true...stay rebel. Good luck!ENGLISH


 

Could you introduce yourself and tell us what is the Moscow Trojan Skinhead Crew?

We are not an organization. We are just a friends, who want to stand up skinhead culture in Moscow. We are ready to defend this by using different ways. We organize shows, we do magazines, some members of MTS play traditional music in theirs bands. Some of guys loves more tradition black music like jamaican ska, reggae and rockstedy and american soul music some of us are more in oi-streetpunk stuff, some of us prefer oldschool american hardcore, like Warzone, Slapshot, Agnostic Front. So we named Trojan but not all members seems to be reggae fans and being into traditional skinhead culture of 60's. We are proudly call ourselfes antiracist for make a stand against nazis and we don't hide our patriotic views. We love our town, our country, there's no words about goverment, but every member of crew can have his own point of view.
 

Are you an antifascist skinhead crew? If so isn't better to be a apolitical skinhead and don't be in trouble with nazi skinheads? I know that in Moscow is very strong nazi movement, do you have any problems with them?

We are call ourselves as antifascist but in same time we aren't involved in any politics. We just make stand at first, for the skinhead culture. And yes sometimes we have troubles with nazis. Keep kicking them in thier stupid heads. Unfortunately, there is many boneheads and nazi hooligans in casual style and other righ-wing scum. Of course there are troubles with them but for last 5 years situation geting better I think. Now we have prety strong anti-nazi movement in oi-punk, hardcore, reggae, wich arranged by us or our friends where's nazi free zone...and they even afraid to come around. Sometimes we are also trying sabotage theirs shows. You maybe will start laughing but greatest problem are "apolitcal" and right-wing football hooligans wich ussally you can meet, for your suprise at ska, ska-punk shows. We don't like this scene, only Distemper and Spitfire have storng anti-nazi position and maybe some young bands. So fights with nazis as usual starts near to this so called "ska concerts". It's make us sick, how you can be rightist, racist and to listen music with black, jamaican roots at the same time.
 

Can you tell us some more about Moscow skinheads history, who was the first skinhead band in Moscow or Russia, labels, fanzines, crew?

There's still no pure skinhead label in Moscow. We have some zines as Streetprint Zine from our friend Pankrat from Perm, very nice zine about skinhead culture or Made In Moscow. I think first SHARP, RASH and trads groups start growing in late 90's. Guys from Distemper were involved in skinhead culture in early 90's, they said that punk started in middle of 80's. Now this Guys are our friends. We have made a great anti-racist stand up in Moscow and russian skins scene. Nazi movement started arrange in 90's too and became very popular in end of 90's early 2000's, now it's not so strong. First skinhead group I think it was oi band Uchitel Truda, we don't like them too much. More jokes than really deal, their call themselves apolitical, for them it means that they don't have nothing common with nazis. We don't think so. We are always ready for fight not for our political views but for our friends and our culture.
 

You're SHARP skinheads, so what is your opinion about politics in skinhead scene and movements like RASH? Is there many RASH or redskins in Moscow? Do you cooperate with them?

We think that socialist same like anarchist, like apolitical policy can be accepted in society. But not for MTS. We are strong apolitical crew, which means that there's no main political idea for the members of the crew, but each member can have his own political view. We have some RASH friends but honestly, we don’t support any policy among skinhead culture and yeah we cooperate with redskins time to time.
 

Do you have any football team which you support? What about hooligans are they almost nazis as well?

We don’t have any football team. Hooligans? Most of them never will do nothing for theirs policy, theirs interest is only in theirs fights, firms and etc. I think latest casual cloathing  trands are more important for them than any policy. Everybody of MTS support different football teams. Nazi views is very popular among hooligans in Russia, that's true. But we have strong freindship witn our neighbours from Belarussia - FC Partisans Minsk and FC Neman from Grodno have antinazi supportetrs and from Ukraine, Arsenal Kiev have antiracist ultras gang too.
 

What about antifa Moscow who they are? I mean they are hippie pretend street warriors or they are really strong antifascist movement?

Who is antifa? People who support antifascism? In Russia antifa is very complicated notion. MTS are skins. We don’t call ourself antifa. We are antifascists but first of all we are skinhead crew. In Moscow antifa can be like hippie same like guys who can smash the fash. And they can be just people. There is no any constant form for them. We have some people who call themself antifa we can have deal with them, some of them aren't considered very nice poeople by the crew. We don't have such strong anti-nazi movement like in Germany or France. Hopefully it will grow up with time.
 

What about any another skinhead initiatives? Can you recomend us from your city and country any good bands, fanzines or labels?

We recommend to you contact with RASH (redskins.ru) and to check our top friends list on myspace page(myspace.com/moscowtrojanskins) all bands are showed there....Bystreet, What We Feel, The Lappers, Engage At Will, Razor Bois, Mister X....
 

Any plans to the nearest future for Moscow Trojan Skinheads?

Now we are trying to arrange skinhead label in Moscow check out news on our pages I think it wil come soon. Already we have made many oi, punk, hardcore shows and some reggae allnighter parties. In March here in Moscow we will be doing a gig of streetpunk legends from Poland The Analogs and belorussian oi! heroes Mister X, they are our close friends.
 

Any words to the end?

To make more shows, to keep standing for our believs, to develop skin scene more and more. We are just doing things we really believe in. Stay rude...stay true...stay rebel. Good luck! ones of the victims of russian nazis

Ivan Khutorskoy
Fyodor Filatov

Žádné komentáře:

Okomentovat