sobota 18. dubna 2015

Rozhovor - Robert "Bucket" Hingley

Představovat Toasters by bylo v našich končinách asi zbytečné, tahle kapela by se s trochou nadsázky dala už pomalu považovat za domácí, v Čechách vystupují skoro každý rok a i když z původní sestavy zůstal už jen frotman Robert "Bucket" Hingley i přesto pořád brázdí podia, už skoro 35 let. 

Žiješ už několik let ve Španělsku, proč jsi se rozhodl přestěhovat se do Evropy, co je tady lepší nebo horší? A jak to ovlivnilo kapelu, hrajete pořád i v USA?

Přestěhoval jsem se z NYC do Španělska v roce 2004, New York se po útocích 11. září změnil k horšímu. Je tu hodně malá nezávislá scéna, jak dokládá uzavírání skvělých klubů jako CBGB'S, Wetlands a Knitting Factory. Španělsko představovalo mnohem lepší životní prostředí pro moje děti a taky jsem je chtěl vystavit zkušenostem s Evropou. Jinak Toasters stále odehrají za rok tak 60 - 70 koncertů v USA. Hraní v Evropě s kapelou allstars muzikantů, je fakt zábava.


Poslední album Toasters One More Bullet vyšlo v roce 2007, což je hodně dlouhá doba. Plánujete ještě někdy nahrát novou desku?

Ani ne tak nový album, jako spíš kolekce singlů - poslední je HOUSE OF SOUL - průmysl nyní není schopen prodávat nahrávky, radši podkopává živobytí umělcům tím, že dává hud. obsah zdarma na stránky, jako Spotify a další stremovací a předplacené služby. Takže pro Toasters je mnohem důležitější hrát živě a to je to co děláme. 180 koncertů v roce 2014 a stejně tento rok! Možná bude nové album ale není to pro nás prioritou. Já bych radši investoval peníze na tour.


Toasters hrají často v Čechách. Řekni nám, co máš rád na naší zemi (kromě piva samozdřejmě)? Máš rád některé z našich kapel, už bys nějaké mohl znát, když tu jste téměř každý rok?

Samozdřejmě, že pivo ale Praha je krásný město a navíc máte Mighty Sounds, což je jeden z nejlepších festivalů co se muziky jako ska, punk a hardcore týká. České publikum vždy podporovalo Toasters, takže se vracíme, už od naší první show v roce 1992 v Ústí nad Labem. Samozdřejmě známe se s Fast Food Orchestra, vzali jsme je i na tour ale v ČR je spousty dobrých kapel. 


Toasters jsou původně z New Yorku ale ty jsi se narodil v Anglii, kdy jsi se přestěhoval do USA a proč?

Bylo to v roce 1980, když jsme se přestěhoval z Londýna a kapela byla založena v roce 1981, první show jsme hrály až v roce 1982 na Lower East Side. V té době jsem pracoval v komiks shopu s názvem Forbidden Planet. To je taky důvod, proč Toasters vždycky používají (komks.) grafiku na albech. Navíc v roce 1981 nebyla v USA žádná 2tone scéna, což bylo velké překvapení.


Byl jsi u toho, když v Americe začínala 3. vlna ska. Jaké to bylo během 90. let, jak vzpomínáš na tu dobu a proč to na konci 90. let, tak náhle skončilo?

Tzv. třetí vlna, ve skutečnosti začala v roce 1985 v NYC a hrnula se do komerčního fenoménu 90. let, který podporoval (podle mě) špatné kapely. Výborné kapely jako Bimskalabim, Hepcat a Pietasters zmizely za sračkoidníma kapelama, jako Save Ferris, Goldfinger a další, které byly blbým výtvorem major labelů. Tak moc napodobovatelů naskočilo do rozjetého vlaku a to bylo to, co ho nakonec položilo. Škoda ale to je to, co se stalo. Trh se příliš nafoukl (jako bubliny na trhu nemovitostí) a tak se zhroutil, bohužel to do hajzlu spláchlo se sračkama i spoustu dobrých kapel.


Kdy jsi zakládal Moon Ska Records a na které alba nebo i kapely na tvém labelu jseš nejvíc hrdý? Děláš pořád na Moon Ska labelu?

Moon Ska začalo v roce 1983 a pokračovalo to do roku 2000. Skoro všichni z US scény měli něco na labelu, včetně NO DOUBT. Nejzábavnější počin byli obří kompilace, které ukazují, jak byla scéna v počátku 90. let, před velkým "krachem", silná a rozmanitá.


Z New Yorku pochází spoustu US kapel a interpretů, jen namátkou: The Slackers, King Django, Rocksteady 7, Victor Rice, Stubborn All-Stars, Crazy Baldhead, Vic Ruggiero nebo New York Ska-Jazz Ensemble. Mohl bys říct, jsetli je na NYC ska scéně něco odlišného nebo speciálního od zbytku Států, speciálně od západního pobřeží např.?

Jasně NYC byl vždycky ohniskem ska muziky a US scéna opravdu odstartovala odtud a z Los Angeles (Fishbone). Teď scéna skomírá ale jsou tu náznaky, že se to vrátí zpátky, např. s návratem Mephiskapheles a mladýma kapelama, drápajícíma se po hudebním žebříku nahoru.


Příští rok budou mít Toasters 35. výročí, jak dlouho myslíš, že bude kapela ještě fungovat?

Uvidíme! Alespoň pár dalších let a doufám, že vás všechny uvidím na Mighty Sounds 2016!!ENGLISH
You have been living for couple of years in Spain. Why did you decide to move to Europe, what is better or worse here? And what influence it had on Toasters like a band, are you still playing as well in the USA?

I moved to Spain in 2004 from NYC which is a city which has changed for the worst since the 9/11 attacks. There is very little indie music scene there now as exemplified by the closure of such great clubs as CBGB'S, Wetlands and the Knitting Factory. Spain was a much better environment to bring up my kids and I wanted them to have exposure to a European experience. Meanwhile the Toasters still play 60-70 dates per year in the USA. Playing in Europe with a band of allstar musicians has been really fun.


You released last Toasters album One More Bullet in the year 2007 which is very long time. Are you planing to make a new album yet?

Not so much a new album as a collection of singles – the last one is HOUSE OF SOUL – since the industry is now unable to sell recorded music but rather undermine artists' livelihood by giving away the content for free on sites like Spotify and other live streaming and subscription services. So for the Toasters it's more important to play shows, so that is what we do. 180 in 2014 and same again this year! So there will eventually be a new album but that s not apriority for us. I would rather invest money in the live touring.


Toasters are very often playing in Czech republic. Tell us what do you like on our country (besides beer, of course)? Do you like some of our bands, you could already to know some of them, when you are here almost every year?

Of course the beer but Prague is a beautiful city and you also have Mighty Sounds which is one of the best indie festivals in music for ska, punk and hardcore music. The Czech crowd has always been very supportive of the Toasters so we will keep coming back ever since out first show there (Ustí nad Labem) in 1992. Of course we know the guys in Fast Food Orchestra as we have taken them on tour with us but there are many good bands in CZ.


Toasters are originally from New York, but you were born in the England, when did you move to USA and why?

It was in 1980 that I moved to NYC from London and the band was formed there in 1981, playing our first shows in 1982 on the Lower East Side. At the time I had been working in a comics and SF store called Forbidden Planet. That's why the Toasters have always used a lot of graphics on our album covers! In 1980 there was no 2Tone scene at all in the USA which was a big surprise.


You were there when 3rd wave of ska began in the America. How was it during the 90's, how do you remember this time and why it so suddenly ended in late 90's?

The third wave (so called) really started in NYC in 1985 and rolled into the commercial phenomenon of the 90's that promoted the wrong bands (in my opinion). Great bands like Bimskalabim, Hepcat and the Pietasters disappeared behind the bullshit of bands like Save Ferris, Goldfinger and others who were really crap major label creations. Too many wannabes jumped on the bandwagon and that's what made the wheels fall off. Shame really but there's what happened. The market got too inflated (like a housing bubble) and so itcollapsed and unfortunatley a lot of good bands got flushed down the toilet with the shite.


When did you set up Moon Ska Records and on which releases or bands on your label are you proud the most? Are you still working on Moon Ska label?

Moon Ska launched in 1983 and continued until 2000 when it closed. Pretty much everybody in the US scene had a release of some kind on the label, including NO DOUBT. The most fun releases were the jumbo compilations as that showed just how strong the scene was and diverse, in the early nineties before the big bust. 


From New York is many of US ska bands and interprets like The Slackers, King Django, Rocksteady 7, Victor Rice, Stubborn All-Stars, Crazy Baldhead, Vic Ruggiero or New York Ska-Jazz Ensemble. Could you say whether is there on NYC ska something different or special from the rest of the US, especially west coast, for example?

Yes NYC has always been a hotbed for ska music and the national scene really got started from there and LA (fishbone). These days the scene has died down some but there are signs of it coming back with the reformation of Mephiskapheles for example and some new yong bands coming up the ladder.


Next year it will be 35th anniversary of Toasters, how long do you think the band will be playing yet?

Let's see! At least a couple more years and hope to see you all at Mighty Sounds 2016!!

Žádné komentáře:

Okomentovat