neděle 13. října 2013

Rozhovor - Valkyrians

Finsko, země tisíce jezer, vodky, svetrů, Laponců, sobů, nekonečnejch dnů a nocí a možná bysme někde tam daleko na severu našli i Santu Klause prohánějícího se na saních s flaškou vodky v ruce. Ale taky je to země odkud pochází jedna kapela, kterou nemá asi cenu moc představovat, protože Valkyrians se za tu dobu dostali do přehrávačů mnoha z nás. Za kapelu odpovídal Mr. Moonhead.Zdar Valkyrians. Takže klasická první otázka. Mohli byste stručně představit kapelu, jak dlouho už hrajete? Máte taky, jako členi kapely nějaký vedlejší hud. projekty nebo jsou Valkyrians jediný?

Jak si zmínil předtím, jsme Valkyrians ska / rocksteady kapela z Helsinek, z Finska. Hrajeme spolu okolo 11 let. Zatím jsme vydali tři alba, jedno EP a několik singlů a teď už děláme na našem čtvrtém albu. Občas pro zábavu rádi hrajem covery, což zrodilo další dvě kapely: horror-reggae band jménem The Vampyrians a porno-reggae band jménem The Valkilmers. Jako jednotlivci taky hrajeme v různejch kapelách a projektech. Nicméně nic z toho nemá se ska scénou nic společnýho.

S klidem bych řekl, že jste jednou z nejaktivnějších kapel na dnešní, evropský ska scéně za posledních pár let a fans váš už moc dobře znaj. Cítíte to stejně, např., když jedete hrát někam mimo Finsko? A co u vás doma, chodí na vás dost lidí?

Okolo roku 2007 jsme se dostali do finský hitparády, což nás tady poměrně proslavilo. Ale teď, myslím, že jsme známější v Evropě, než u nás (nikdo není prorokem ve vlastní zemi). Získali jsme velký publikum v Německu, Francii nebo ve Španělsku, větší, než ve Finsku. Tohle je pro nás ale zase dobrý, protože milujeme cestování a taky to, že se můžem čas od času dostat pryč ze severního polu. Zaznamenali jsme díky Facebooku, že máme hodně fanoušků i v Mexiku. Tak čekáme, že si tam někdy v blízký budoucnosti zahrajem.

Kolik času, během roku s kapelou strávíte na tour (?) a jak to zvládáte skloubit s prací a rodinama? Řekněte nám, v jaký "nejexotičtější" zemi jste hráli?Nemůžeme dělat tolik tour kvůli práci a rodinám. Uděláme asi tak 3 - 4 krátký tour do roka. Obvykle jedno tour znamená 3 až 5 koncertů. Taky děláme vyjímečný koncerty pokud jsou nám pokrytý náklady. Moc exotickejch zemí v Evropě není. Litva a Lotyšsko byli asi "nejexostičtější". Ale jednou bysme si rádi zahráli na Islandu.

Teď to bylo dva roky od vydání vašeho třetího LP Punkrocksteady. Jak vás vůbec napadlo udělat covery legendárních punkovejch songů a předělat je do early reggae / rocksteady. Podle mě to byl výbornej nápad. Jste spokojený s posledním albem?

Valkyrians začínali jako cover band a tak pro nás nebylo tabu nahrát covery. Jsme velký fanoušci 77 punkrock scény, tahle nahrávka je naší poctou týhle éře. S Punkrocksteady jsme hodně spokojený. Sice to nebyl velkej komerční úspěch ale otevřelo nám to hodně dveří. Hráli jsem už na hodně punkovejch festivalech právě od doby co jsem tuhle desku vydali.

A co nová deska? Pracujete už na novejch věcech nebo je nový album stále hudbou budoucnosti?

Děláme na něm ale trvá to nějakej čas. Ale jo bude nová nahrávka. Nemůžu říct kdy, možná příští rok, možná pozdějc. Ale bude. JE TO TAK!

V červenci 2013 jste se objevili na kopilačce The Clash Goes Jamaican, která se skládá z coverů písniček od Clash, předělanejch do jam. muziky. Jak jste se dostali k týhle kompilaci a kdo stojí za tímhle projektem?

Můj dobrej kamarád z Granady (Španělsko), Labase Martinez (basák Red Soul Community). Říkal mi, že jeden label z Barcelony, jménem Golden Single Records dělá kompilaci z coverů od Clash. Tak jsem je kontaktoval a zeptal se jich, jestli by nás chtěli zařadit na to album. Už jsme měli nahranou "Career Opportunities" z Punkrocksteady, takže track už byl připravenej. Tak jsem jim to poslal a byli s tím velmi spokojený. Ve skutečnosti, myslím, že to byl náš první song, který se dostal na kompilaci. Je to vynikající double-album. Jsme hrdý, že můžeme bejt toho součástí.

Už jste hráli i v Čechách, znáte nějaký naše nebo slovenský ska, punk nebo oi! bandy? Ptám se na to zahraničních kapel dost často, protože chci vědět jak je na tom naše scéna v zahraničí.

Znám akorát kapelu jménem Polemic. Sice jsem je neslyšel ale vím, že existují :) Hráli jsme několikrát s The Chancers a taky Discoballs.

Jak to celkově vypadá se ska ve Skandinavii? Švédský kapely jsou poměrně známý, z Finska lidi znají alespoň vás, když už Capital Beat nebo Blaster Master ale co Norsko? Jsou tam vůbec nějaký kapely?Ska scéna je ve Finsku poměrně mrtvá. Zmínil jsi pouze tři kapely a to jsou jediný co ve Finsku teď máme. Momentálně mají hoši z Blaster Master novou kapelu jménem The Syrians ale neslyšel jsem je ještě. Fakt neznám nějaký norský ska kapely, možná by se měli přestěhovat do střední Evropy.

Podle vašeho vzhledu bych typoval, že jste skinheads (mám pravdu?) nebo alespoň, někteří z vás. Moje otázka bude o jednom z asi nejdiskutovanějšíchí témat na dnešní skins scéně. Co si myslíte o SHARP? Hodně lidí dnes totiž tvrdí, že mezi SHARP a RASH v podstatě není tak velkej rozdíl a přestávaj se k tomu hlásit ty, kdo to dřív horlivě propagovali. Co si o tom myslíte?

Dobrá, nejsme čistě holohlavej skinhead band. Jsme víc mix skinheadů, suedeheadů, punků a Mods. Být SHARP je víc, než politická volba. Být SHARP znamená být inteligentní, ostrý, empatický, rozvážný a spravedlivý. Znamená to, že si nenechám nasrat od stupidních rasistů, fašounů, xenofobů, homofobů nebo jinejch netolerantních stupidů. Někdo trvdí, že bysme měli tolerovat netolerantní. Já říkám, že je to absolutní hovadina. Nikdy nebudu sedět u stlou a pít pivo s někým kdo má uzavřenou mysl. Nepřítel není dělnická třida. Naši nepřátelé nejsou chudý imigranti, zkoušející tu žít. Naši nepřátelé jsou zazobaný bastardi, který nás legálně okrádaj, bankéři a zkorumpovaný politici ne gayové, cizinci a komouši.

Proč myslíš, že některý lidi dnes považujou SHARP za zpolitizovaný "levičácký" hnutí uvnitř skinheads a nevidí, že jde hlavně o osobní postoj (kde politická orientace nehraje žádnou roli)?

Asi proto, protože lidi jsou tak jednoduchý, oni nechápou, že je víc, než jen dvě strany mince. Jestliže nesnáším Hitlera, tak to neznamená, že mám rád Stalina. Nenávidím jakoukoliv formu represe, levicovou nebo pravicovou. Ale nebudu popírat, že levičáci mají míň předsudků, než pravice. Možná to je další důvod.

Ok díky, to by bylo vše.ENGLISHHi Valkyrians. So first of all classic question. Could you little bit introduce your band, how long have you been playing? Do you have as a members any another music projects or just Valkyrians are one?

As you mentioned before, we are The Valkyrians, a ska / rocksteady band from Helsinki, Finland. We have been playing together about 11 years now. We have published three albums, one EP and a few singles and we are working now on our fourth album. Sometimes we like to have fun and play covers, which gave birth to two other bands: a horror-reggae band called The Vampyrians, and a porno-reggae band called The Valkilmers. As individuals we also play in different bands and projects, nothing to do with the ska scene anyway.

I would said without problems that you're one of the most active bands on current europian ska scene in last few years and fans are quite well familiar with Valkyrians. Do you feel it same for example when you come somewhere outside of Finland? And what in Finland is coming many people to your gigs?

Around 2007 we hit the charts in Finland which made us quite famous here. But right now I think we are getting bigger in Europe than in our own country (no-one is a prophet in their own land). We get bigger audiences in Germany, France or Spain than we get in Finland. This is ok for us because we love to travel and get out of the north pole from time to time. We have noticed through Facebook, that we have many fans in Mexico. So, we are expecting to play there too in the near future.

How much time do you spend on tours during the year and how do you manage it with job and families? Tell us in which "most exotic" country did you play?

We can´t do so many tours because of work and family. We do, maybe three or four short tours a year. Usually one tour means from 3 to 5 shows. We also do exclusive gigs if the expenses are covered. There aren´t so many exotic countries in Europe. Latvia and Lithuania were maybe the most exotic ones. We would love to play in Iceland someday.

Now it was two years since you published your third LP Punkrocksteady. How did you come to this idea to make covers of legendary punk songs to early reggae / rocksteady? According to me it was great idea? Are you satisfied with last album?

The Valkyrians started as a cover band so playing covers is not tabu for us. We are big fans of the 77-punk scene, this record is our homage to that era. We are very satisfied with Punkrocksteady. It wasn´t a big commercial success but it has opened many doors to us. We have played many punk festivals since we published that album.

And what about new album? Are you working on some new stuff or is new album still music of future?

We are working on it, but it takes time. But there will be a new record. I can´t say when. Maybe next year. Maybe later. But there will be a new record. THAT IS A FACT!

In July 2013 your band appeared on compilation The Clash Goes Jamaican which consist from covers of Clash songs remade to jamaican music. How did you get to this compilation and who is responsible for this project?

A good friend of mine from Granada, Labase Martinez (bass player of Red Soul Community), told me that a label in Barcelona, called Golden Single Records, were making a compilation of only Clash covers. So I contacted them and asked if they would like to include us in that album. We had already recorded "Career Opportunities" for Punkrocksteady so the song was ready to go. I sent it to them and they were very happy with it. In fact, I think it was the first song they got for the compilation. It´s a great double-album. We are proud to be part of it.

You have played already in Czech republic. So do you know any our or slovakian ska, punk or oi! bands? I ask to foreign bands allways on this because I want to know how is our scene "famous" in abroad.

I know there´s a band called Polemic. I haven´t heard them, but I know they exist :) We have played with The Chancers a couple of times and Discoballs as well.

How it looks with ska scene in whole Skandinavia? Swedish bands are quite famous, from Finland people know alt least about you, Capital Beat and Blaster Master but what Norway? Are there any bands?

The ska scene in Finland is quite dead. You mentioned the only three bands we have in Finland at the moment. Actually, the guys from Blaster Master have a new band called The Syrians, but I haven´t heard them yet. I don´t really know any norwegian ska bands. Maybe should move to central Europe.

According to your appearance you are skinheads (am I right?) or at least some of you. My question will be about today topic on skins scene. What do you think about SHARP idea? Because many people in these day claims that basically there's no big difference between SHARP and RASH and people who propagated it, today doesn't want to have any common with it. What is your opinion? 

Well, we are not a clean-cut skinhead band. We are more a mix of skinhead, suedehead, punk and mod. I think being SHARP is more a moral than a political choice. Being SHARP means being intelligent, keen, empathetic, cool and righteous. It means that you don´t take shit from racists, fascists, xenophobes, homophobes, or any other stupid intolerant people out there. Some people say that we have to tolerate the intolerant. I say that is bullshit! I will never sit, talk or drink a beer with someone with close-minded ideas. The enemy is not the working class. Our enemies are not the poor immigrants trying to get a living. Our enemies are the rich bastards stealing legally from us, the bankers and the corrupt politicians, not the gays, the foreigners and the commies.Why do you think that some people consider SHARP idea as a political "leftist" movement inside whole skinhead movement and doesn't see that it's mainly just personal attitude (where doesn't matter on polical orientation)?

Maybe because people are so simple they can´t understand there are more than two sides. If I don´t like Hitler it doesn´t mean I like Stalin. I hate any kind of repression, left or right. But I won´t deny "leftist" have less prejudices than the right wing. That might be another reason.

Ok thanks, that's all.

Žádné komentáře:

Okomentovat